Raadgevingen en tips om de goedkoopste autoverzekering in België te vinden!

Vragenronde

BA autoverzekering: welke premie voor senioren ? Worden senioren geweerd of verwend door de autoverzekeraars?

Om in België te mogen rijden bedraagt de minimum leeftijd 18 jaar, maar is er geen limiet voor de maximum leeftijd gesteld.

Daarom is de vraag of iemand al dan niet geschikt is om een wagen te besturen voor iedereen persoonlijk te evalueren.

Zijn we door ouder te worden een groter risico op ongevallen?

Indien dat zo is, zou het normaal zijn de verzekeraars hun oudere bestuurders meer aanrekenen of zelfs weigeren te verzekeren omdat ze het risico te hoog vinden. Het zicht gaat achteruit, net als de reflexen, het lichaam veroudert, het cardio-vasculair systeem is minder betrouwbaar, de motoriek vermindert en ook de perceptie daalt. Onze rijvaardigheid vermindert inderdaad met de tijd en het risico op een ongeval gekoppeld aan onze gezondheidstoestand stijgt eveneens. Dus zou het logisch zijn dat de oudere bestuurders meer betalen voor zowel hun BA autoverzekering als hun omnium autoverzekering.

Daarentegen pleiten volgende factoren in het voordeel van de ouderen:

 • Zij zijn meer bewust van hun eigen limieten,
 • Hun rijervaring laat hen toe beter op gevaar te anticiperen,
 • Ze respecteren de verkeersregels beter,
 • We leven langer en hebben ook een betere gezondheid. Vanaf welke leeftijd zijn we te oud om te rijden?
 • Ze vermijden ’s nachts of in de spits te rijden,
 • Ze rijden minder vaak met hun wagen.

Hoe zien de verzekeraars vandaag de 50-plussers?

Uiteraard houden de verzekeraars rekening met de gevorderde leeftijd. Maar eigenlijk is de leeftijd op zich niet zo belangrijk. Vandaag wordt gezegd dat niet met de leeftijd rekening wordt gehouden om het risico te weigeren of te aanvaarden. Waarom? De voornaamste reden om geen rekening te houden met de leeftijd is dat we allemaal verschillend ouder worden o.w.v. ons genetisch materiaal en onze levensstijl. Personen boven de 50 jaar kunnen niet allemaal over dezelfde kam geschoren worden. De 50 passeren rechtvaardigt alleen op zich geen automatische verhoging van de premie van de autoverzekering door de verzekeraars.

Het antwoord is dus heel wat genuanceerder. Er zijn meer en meer automobilisten ouder dan 50 jaar op de weg. De “senioren” zijn dus een belangrijk cliënteel voor de BA autoverzekeringen. Om concreet het te verzekeren risico te evalueren gebruiken de verzekeraars de resultaten van onderzoeken die “experts” uitvoerden. Daaruit blijkt dat de 65-plussers slechts bij 8% van de ongevallen op de weg zijn betrokken. Dat is ook geen absolute link omdat ze niet altijd achter het stuur van de wagen zaten, maar ook passagier of voetgangers waren in een groot deel van de gevallen.

Er wordt geen rekening gehouden met de leeftijd tot een zeker punt uiteraard ...

Uit statistieken blijkt dat het risico toeneemt vanaf 75 jaar. De fysieke gesteldheid heeft namelijk een directe invloed op het te verzekeren risico vanaf deze leeftijd. En dat heeft ook een weerslag op de prijs van de autoverzekering.

Ontvangst van senioren door de autoverzekeraars :

 • Princiepsverklaring: enkele verzekeraars engageren zich naar 60-plussers toe om hen niet uit te sluiten op basis van hun leeftijd.
 • Een redelijke premie voor 60-plussers. Boven 75 jaar wordt de BA autoverzekering daarentegen duurder.
 • Een lager tarief voor wie niet meer werkt. Enkele zeldzame verzekeraars reduceren de premie voor gepensioneerden. Dat is gewoon correct omdat het risico kleiner wordt aangezien het woon-werk verkeer niet meer verzekerd moet worden.

Geen uitsluiting van de BA autoverzekering enkel omdat u senior bent. En dat geldt voor uw hele leven…

De verzekeringsmaatschappijen engageren zich om de 60-plussers te blijven verzekeren. Anders gesteld: ze verbinden zich ertoe dat leeftijd geen factor is om een autoverzekering te weigeren rond de 60 jaar. En dat voor het hele leven van de verzekerde.

Engagement « voor het leven » ALS …

Soms wordt dit engagement gekoppeld aan enkele voorwaarden :

 • DVV : klant zijn voor 55 jaar, niet meer dan 3 ongevallen in fout gehad hebben tussen 55 en 60 jaar in een periode van 3 opeenvolgende jaren ;
 • Corona direct : 58 jaar of ouder, de laatste 5 jaar geen ongeval in fout gehad hebben;
 • AXA en AG lijken geen voorwaarden te stellen.

Engagement « voor het leven » om niet uitgesloten te worden omwille van uw leeftijd, maar andere uitsluitingsredenen blijven bestaan…

De verzekeraars stellen dat het engagement geldt voor het hele leven van de verzekerde. Dat betekent echter niet dat ze alles blijven verzekeren. Ze kunnen weigeren te verzekeren als het risico te groot wordt. Eén ongeval in fout brengt niet meteen het contract in gevaar, maar misschien wel twee…

Steeds uitsluiting als:

 1. De verzekerde verantwoordelijk is voor een ongeval met zware fout van zijn kant (dronkenschap, vluchtmisdrijf, …)
 2. Hij ongeschikt tot rijden is verklaard

Beperkte geldigheid van de nieuwe rijbewijzen

Denk eraan dat iedereen die medisch “ongeschikt” is verklaard tot rijden, het stuur van de wagen niet mag nemen. Bij twijfel over deze toestand is het beter meteen de huisarts te raadplegen.

Kan de verzekeraar een medisch attest eisen dat de rijvaardigheid bevestigt? Ja, als dat in het contract staat, wat zonder twijfel zo is. Vandaag kan een rechter of een algemene geneesheer dat ook eisen. Die laatste constateert de mogelijke ongeschiktheid en stuurt zijn verklaring naar een organisme dat als doel heeft de rijcapaciteiten te evalueren (CARA). Indien nodig zal het rijbewijs aangepast worden. De voorwaarden om te rijden worden op het rijbewijs aangebracht met een cijfercode. Bij een overtreding kan een boete en/of een weigering tot verzekeren volgen.

De nieuwe elektronische rijbewijzen zijn geldig voor een periode van 10 jaar, terwijl ze voorheen onbeperkt geldig bleven. Nu gebeurt de verlening op het gemeentebestuur. Er wordt geen enkel medisch onderzoek uitgevoerd op het moment van de verlenging, maar een verklaring tot medische geschiktheid moet ondertekend worden.

Wel, worden de senioren verwend?

Niet echt. Maar ze worden evenmin geweigerd. De verzekeraars zien er wel op toe dat hun verzekeringsaanbod de realiteit weerspiegelt o.b.v. enquêtes en bekijken het ook geval per geval:

 • Het valt op dat 50 jaar niet te oud is om te rijden, maar dat eerder rond de 60 problemen zullen opduiken. Maar uiteraard is de ene persoon de andere niet.
 • Na 75 jaar wordt het risico hoger ingeschat en levert het een verhoging van de basispremie voor een nieuw contract voor een autoverzekering op. Maar de goede bestuurder blijft verzekerd, ook na zijn 75e. En zijn bonus-malus wordt gewoon berekend o.b.v. zijn rijverleden.
 • De algemene uitsluitingen blijven toepassing voor iedereen, ook voor de ouderen
 • De verklaring van de verzekeraars “wij engageren ons u niet uit te sluiten” moet dus met enige omzichtigheid bekeken worden.